Sponsoren

onderwerp Notulen najaarsledenvergadering  
datum 11 december 2015
aanwezig Arie Koopmans(vz), Marjan Hiemstra(not),  Wietske Jonker,  Reina van der Wielen, Christien Veenstra, Tjepkje de Vries, Jelly Klijnstra, Oene de Haan, Wiekie Mulder, Grietje Visser,  Doutsje Blaauw
afwezig Bericht van verhindering:Ton Besseling, Hains Mulder, Nynke van der Meer, Bea van der Sluis, Richard Haveman, Sandra Hofstra, Tonnie Hofstra,Sjoerdje de Jong, Femke Mulder, Feiko Mulder.
1. Opening door Arie
Arie opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder de ereleden Oene de Haan en Wiekie Mulder.
2. Notulen vorige ledenvergadering (29 mei 2015)
De notulen worden hierbij vastgesteld door de vergadering.
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering:
Punt 2: Het weggeven van de overtollige jubileumboeken wordt door het bestuur nog te vroeg bevonden. Het idee wordt wel meegenomen.
Punt 2: Het archief is nog niet naar het HIP gebracht. Oene wil het deel dat bij Annie Ringersma ligt graag inzien. Hij heeft de lijst met ereleden en leden van verdienste, die incompleet in het jubileumboek staat, bijna gecompleteerd. Nog twijfel bij 3 leden van verdienste. Hiervan kan t.z.t. een aanvulling op het jubileumboek gemaakt worden en kan op de website gepubliceerd worden.
Punt 3: Korfbalmasterz. Op 22 januari 2016 wordt er een Spelregelavond georganiseerd voor leden, coaches, trainers en een ieder die geïnteresseerd is in de spelregels. Via Korfbalmasterz.nl kun je het spelregelbewijs halen dat nodig is om jeugdwedstrijdleider of scheidsrechter te worden.
Punt 7: Feestje ter ere van Oene's 80-ste verjaardag was mede door het prachtige weer zeer geslaagd.

3. Ingekomen stukken
• 8 september: NOC NSF: Bevestiging toelating regeling gratis VOG
Het beleid wat vorig jaar is ingezet met het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon en het overnemen van gedragsregels van NOC-NSF heeft geleid tot toelating tot de regeling. Er moeten nog enkele administratieve zaken afgehandeld worden en dan kunnen we van vrijwilligers die direct met de jeugd te maken hebben een gratis Verklaring omtrent Gedrag aanvragen.
• 20 november: KNKV: wijzigingen jeugdkorfbal (leeftijdgrens van 1 okt naar 1 jan) Net als bij voetbal, hockey en zwemmen gaat de leeftijdsgrens naar 1 januari per seizoen 2017/2018. Dit zal in de teams verschuivingen tot gevolg hebben.
• 24 november NKSV Kees Schouten Geef elkaar de hand. Sportiviteit in het veld is belangrijk!Het bestuur wil dit binnen de vereniging promoten
• 27 november: DWF: DWF update: B/C/en D jeugd vanaf 1 jan./1feb. Verplicht.

4. Mededelingen en Jaarverslag KB
• Nieuw beleidsplan: Het bestuur heeft de cursus besturen met een Visie plus gedaan. Onderdeel van deze cursus was het organiseren van een visieavond( 6 november jl). Deze avond waarvoor het bestuur diverse leden, vrijwilligers, ouders en betrokkenen had uitgenodigd was erg geslaagd. Met de uitkomsten van deze avond gaat het bestuur met een nieuw beleidsplan aan de slag. Speerpunt in dit geheel zal de jeugd zijn. We willen de jeugd op een hoger niveau tillen.
• NL doet 12 maart 2016. Voor de meeste teams de laatste speeldag van de zaalcompetitie. Wietske overlegt met het Oranjefonds of wij het een week later mogen organiseren.
• Jaarverslag wordt vastgesteld met de aanvulling: Op de receptie van het jubileumfeest hebben de volgende leden een onderscheiding gekregen:
Oene de Haan:     Erelid
Andre Hofstra:      Lid van verdienste
Klaas Besseling:   Lid van verdienste
Yntze Seinstra:     Lid van verdienste

5. Mededelingen en Jaarverslag TC
• Per deze vergadering definitief afscheid van Phillip Allen en Anneke Kromhout als leden van de TC.
• Na een goed 1e deel van het veldseizoen staat WK 1 gedeeld 2e, WK 2 staat ook 1e, WK MW1 en de junioren zijn als 1e geëindigd! In de zaal zijn de resultaten gemiddeld de ploegen doen in de middenmoot .
• DWF (digitaal wedstrijd formulier) is bij de senioren ingevoerd, dit gaat goed. Per januari ook de junioren.
• Schelte heeft problemen met zijn rol als speler/coach bij het 1e.
• 13 februari wordt er thuis gespeeld in Nieuwehorne. Ook voor de 2e training wordt af en toe uitgeweken naar Nieuwehorne. Voor de A's is er voor de donderdag training 2 nieuwe trainers aangesteld. Johan Abma en Henri Jongsma.
• Jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan Wiekie.
6. Mededelingen en Jaarverslag JC
• Team van de week (F en E-ploegjes) in de zaal bij de thuiswedstrijden van het 1e. Hierbij wordt door de B's assistentie verleend.
• Naschools korfbal in de maand november door Erwin Zwart, was goed bezocht.
• Opzet Kangoeroeklup veranderen in welpenkorfbal (4-6 jaar) met een training op de dinsdagmiddag.
• Henri Jongsma en Johan Abma verzorgen de 2e training op de donderdag van de B's (samen met de A's). 17 december evaluatiemoment gepland.
• Vanaf januari traint Laurens Meinsma de C's op de beschikbare vrijdagavonden van 19.15 - 20.15 uur.
• Voor volgend jaar zijn er meer zaaluren nodig zodat de E t/m A 2x in de week kunnen trainen.
• De jeugdcommissie neemt afscheid van Bertha Grijpstra en verwelkomt Jellie Klijnstra als nieuw lid. De JC blijft werken met een dagelijks bestuur + diverse commissies.
• Veldschoolkorfbaltoernooi per 2016 in tweeën gesplitst. Heerenveense scholen naar KV Heerenveen, rest naar Jubbega. Datum 11 mei 2016.
• DWF voor de jeugd wordt de komende maanden ingevoerd. Instructie hiervoor volgt.
• Jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Grietje.
7. Mededelingen EC
• De jaarlijkse activiteiten waren zeer geslaagd en erg gezellig
• Er is meer uitgegeven dan vorige jaren, het geheel was niet kostendekkend.
• Verslag van de EC wordt vastgesteld met dank aan Hains

8. Financieel verslag
Wordt Kwiek heeft een goed jaar gehad, ondanks het jubileum. We staan er financieel goed voor.
Dank gaat uit aan Menno Hiemstra voor het samenstellen van de jaarcijfers. De kascommissie bestaande uit Reina van der Wielen en Richard Haveman hebben de cijfers en boeken gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent decharge.
Kascommissie voor volgend jaar bestaat uit: Richard Haveman + ??
9. Accommodatie
In mei is er een definitief plan/financieel stuk door VV Jubbega, in samenspraak met KV
Wordt Kwiek naar de gemeente gestuurd.  Op 25 november was er een gesprek met de gemeente. Hierbij legde de gemeente enkele aanvullende eisen op tafel, waardoor er een financieel gat ontstaat van ca  € 50.000,- Verder eist de gemeente dat er volgens het Sportbesluit gewerkt dient te worden, met bij voorkeur een overkoepelende organisatie die een marktconforme huur voor de sportvelden vraagt van de gebruikers. Ook wijzigt per 1 april 2016 de aanbestedingswet waardoor de gemeente niet meer onderhands aanbesteden mag. Op 13 januari is er een nieuw overleg met de gemeente waar de gemeente met een voorstel komt. De verwachting is dat het erg lastig wordt e.e.a. te realiseren zoals bedacht is. Mochten er wijzigingen in het plan komen, dan zal dat eerst weer aan de ledenvergadering voorgelegd worden.
Oene de Haan vraagt of het mogelijk is en of er nagedacht wordt om juridische stappen tegen de gemeente te ondernemen. Je bent toch al 3 tot 4 jaar bezig om de plannen voor elkaar te krijgen.

10.  Verkiezingen
De vergadering gaat akkoord met:
Reina van der Wielen als nieuwe penningmeester (aftredend Arie Koopmans)
Arie Koopmans als nieuwe voorzitter
Jellie Klijnstra als lid van de jeugdcommissie.(aftredend Bertha Grijpstra)
11.  Rondvraag
• Tjepkje en Reina: zaalwacht voor de ouders. Zowel negatieve als positieve reactie van de ouders gekregen. Vooral op de manier waaropen vaak is onduidelijk wat zaalwacht inhoudt. Bestuur: Begin dit jaar is een brief naar alle ouders gegaan met daarop de vraag wat voor vrijwilligerswerk de ouder voor de vereniging wil doen. Bij geen opgave wordt men ingedeeld bij het schoonmaken van de kleedkamers of als zaalwacht. Er zijn maar enkele reacties teruggekomen. Zaalwacht, het scorebord bijhouden, zijn de ouders bij een wedstrijd van hun eigen kind en nooit alleen. Wellicht kan in een nieuwsbrief nog eens verduidelijkt worden.
• Doutsje: 17 december stand in de COOP,bericht via Facebook, wat houdt dit in? De COOP doet mee aan verkiezing van de COOP van het jaar en wil om meer kans te maken de verenigingen de kans geven zich te presenteren in de COOP op 17 december. Hiervoor vragen we iemand die bij die stand wil staan. Doutsje wil dit wel doen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Waarvoor hartelijk dank.
• Oene de Haan: Vastleggen van de ereleden en leden van verdienste. Kan dit ook in een eregalerij op de website? Prima idee.
• Oene de Haan: Accommodatie: is het ook mogelijk dat de gemeente het geld overmaakt zodat de verenigingen zelf de uitvoering in eigen hand hebben. Dit doen ze pertinent niet, mede vanwege het BTW-voordeel dat de gemeente heeft, als ze zelf aanbesteden.
12. Sluiting
Arie: De komende jaren worden moeilijke jaren voor WK. In het beleidsplan gaan we inzetten op de jeugd. Het seniorenkorfbal wordt de komende jaren een groot probleem, maar als we kijken naar verenigingen als Udiros en Wez Handich dan zijn dat vereniging die dat toch weer te boven zijn gekomen. Laten we de kop ervoor houden net als die verenigingen gedaan hebben. En een oproep aan iedereen om WK te blijven steunen.
Arie dankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng en sluit  hiermee de vergadering.