Privacyverklaring

Privacy Policy

Korfbalvereniging Wordt Kwiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KV Wordt Kwiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KV Wordt Kwiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens leden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KV Wordt Kwiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Verwerking in Sportlink t.b.v. communicatie met en voor KNKV (verwerkingsovereenkomst aanwezig)
 • Contributie-inning
 • Communicatie binnen de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijfformulier nieuwe leden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV Wordt Kwiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Telefoonnummer;
 • – E-mailadres;
 • – Geslacht;
 • – Bankrekeningnummer ( alleen t.b.v. contributie-inning).

Uw persoonsgegevens worden door KV Wordt Kwiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst (per seizoen) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Voor spelende leden, scheidsrechter. coaches e.d. is voor de digitale spelerskaart ook een pasfoto vereist. Deze wordt gebruikt in Sportlink. De zichtbaarheid van persoonsgegevens op deze digitale spelerskaart is in te stellen via de KNKV Wedstrijdzaken app. zelf in te stellen.

Verwerking van persoonsgegevens van de digitale Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van de digitale Nieuwsbrief worden door KV Wordt Kwiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijven via de website of de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV Wordt Kwiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door KV Wordt Kwiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is,

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De communicatie met de KNKV via Sportlink en de bijbehorende KNKV wedstrijdzaken app

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De KNKV heeft met Sportlink een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KV Wordt Kwiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens KV Wordt Kwiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

KV Wordt Kwiek
De Strikel 4
8411RM Jubbega
secretaris@wordtkwiek.nl

Privacy instellingen zelf beheren in de KNKV Wedstrijdzaken app

De ledenadministratie en communicatie met de KNKV gebeurt via Sportlink.

KV Wordt Kwiek voert de gegevens: naam, adres, geboortedatum, geslacht en e-mailadres + pasfoto (voor spelende leden) in. De bond koppelt hier een relatiecode aan.

Wedstrijden worden tegenwoordig digitaal afgehandeld, daarvoor is een mobiele app ontwikkeld door Sportlink: KNKV Wedstrijdzaken. Via deze app. kun je personen, teams en verenigingen zoeken en volgen. KV Wordt Kwiek zet de privacy instelling standaard op normaal. Dit betekent dat je zichtbaar bent met naam en foto.

Via de KNKV Wedstrijdzaken app. kun je, naast het zien van het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen, ook zelf je privacy instellingen zelf beheren en je pasfoto vervangen.

Deze KNKV Wedstrijdzaken app is door iedereen te downloaden in de Appstore of Playstore

Daarna ga je je registreren met het door jou bij de bond/club bekende emailadres en een zelf bedacht wachtwoord. Daarna ontvang je een activatielink op je email. Deze moet je activeren, daarna kun je inloggen op de app met je e-mailadres en wachtwoord.

 • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij één persoon wordt de gebruiker automatisch gekoppeld aan de bij bond of vereniging bekende persoon. En wordt de App geopend en ziet u het beginscherm.
 • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij meerdere personen, ziet de gebruiker alle personen waarbij het e-mailadres overeen komt. U kunt kiezen aan welke persoon u het account wilt koppelen. Bij een volgende keer opstarten wordt u opnieuw ingelogd met deze persoon. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen kunt u opnieuw aangeven aan welk persoon u het account wilt koppelen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld ook gegevens van uw kinderen opvragen.

Koppel dit account via:

 • Ik ben bondslid (spelers, coaches, scheidsrechters, juryleden, beoordelaars, etc).

Daarna krijg je het beginscherm met linksboven het menu.

Onder instellingen en mijn gegevens kun je je persoonsgegevens controleren en aanpassen

Het privacy niveau van onze leden zetten wij standaard op normaal. Dat betekent foto en naam zichtbaar. Je kunt dit aanpassen naar beperkt (alleen naam) of afgeschermd (geen info).

Ook kun je je pasfoto wijzigen (nodig als je spelend lid bent op je digitale spelerspas of coach of scheidsrechter). Let op dit is mogelijk vanaf 1 juli tot ca. begin januari!

Lukt het niet om in te loggen met uw e-mailadres of wilt u met een ander e-mailadres inloggen, geef dit dan door aan de vereniging (secretaris@wordtkwiek.nl)

Wilt u de privacy-instellingen en/of pasfoto aangepast hebben en niet de app downloaden, dan graag een mailtje sturen naar jc@wordtkwiek.nl