Vertrouwenscontactpersoon

SOCIALE VEILIGHEID
Korfbalvereniging Wordt Kwiek streeft er naar voor haar (jeugd-)leden een  sociaal veilige omgeving te creëren. Dit vinden we een belangrijke randvoorwaarde om plezier in het korfbalspel en de bijbehorende prestaties mogelijk te maken voor alle leden. Hoewel we ons bewust zijn dat we niet alles kunnen voorkomen, willen we ons inzetten voor de sociale veiligheid van onze jeugdleden door:

1. Het invoeren van een VOG-verklaring voor personen die actief zijn met jeugdactiviteiten.

2. Het naleven van de omgangsregels (NOC-NSF) door leden en actieve ouders die geen lid zijn.(zie website kopje vertrouwenspersoon in het linker submenu)

3. Het hebben van een  vertrouwenscontactpersoon. (zie website kopje vertrouwenspersoon in het linker submenu)

4. Het zorgdragen voor een veilige sportomgeving (een goede verlichting rondom kleedruimten, kantine ed.)

VOG-verklaring:
Binnen KV Wordt Kwiek dient iedereen (vanaf 16 jaar) die actief is met jeugdactiviteiten cq. Jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld functies als trainers, scheidsrechters, teammanagers/coaches,leden jeugdcommissie, leden evenementencommissie.

Het aanvragen van een (GRATIS) VOG is vrij eenvoudig. Stuur een mail naar secretaris@wordtkwiek.nl met daarin je Achternaam + Voorletter(s) en je geboortedatum.

Vervolgens wordt de aanvraag in gang gezet en ontvang je een mail die je met gebruik van jouw DigiD verder invult.

De VOG ontvang je daarna per post. Dit originele exemplaar dient te worden ingeleverd bij de secretaris van KV Wordt Kwiek. ( De Strikel 4, Jubbega)

Let op: het is alleen mogelijk om een gratis VOG aan te vragen als dit digitaal gebeurt.

(Dit geldt alleen voor verenigingen die erkend zijn door het NOC-NSF en goedgekeurd zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie)

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige en vertrouwde omgeving. Als iemand te maken krijgt met (seksuele) intimidatie is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig en vertrouwd is. Dit roept emoties en vragen op. Niet alleen bij slachtoffers, maar ook bij mensen die het zien gebeuren. Blijf hier niet mee rondlopen, maar praat er met iemand over. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen kan herhaling of verergering van ongewenst gedrag voorkomen.

KV Wordt Kwiek heeft een vertrouwenscontactpersoon waarop een beroep kan worden gedaan door zowel slachtoffers als beschuldigden en omstanders. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar het verhaal, bespreekt mogelijke doorverwijzingen en informeert over procedures. De vertrouwenscontactpersoon werkt volgens het “Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Seksuele Intimidatie” en werkt onafhankelijk van het bestuur.

Voor een gesprek, vertrouwelijk, kan contact opgenomen worden met:

Vertrouwenscontactpersoon: Willy de Leeuw | leeuwilly@planet.nl

Omgangsregels
Binnen de korfbalvereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Vertrouwenspunt Sport
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!