Yaumie Unpilz

Na een omzwerving van enkele maanden langs ‘swerelds grootste korfbaltempels is de grootse intervieuwer Yaumie Unpilz weer eens aangestoken in de Companije, om hier een praatje te maken met

“Good old” Tonnie Hofstra

.

Goedenavond Tonnie, na het warmdraaien op het veld heb vanavond je officiele debuut gemaakt in de zaal bij de midweek, hoe is je dit bevallen?

goeje. Tja,wat mak sizze… hie eigelik ien iets oars begin ien e holle, woe wol graach mei de winst fan it fjild stappe, fien self dot ik ek wol wat min op skot wie.

Hoe is zoiets mogelijk, de midweek bestaat toch uit lauter toppers en talenten?

Ja eeh, ik tink self dot wie wot slop ut e startblokken kaamen, mei ien iets te makkelijke ienstelling. Dizze tsjinstander wie fan ien aardig nivo, en der hienen we net hielendal op rekkene. We ha fjirder een goeie ploeg, der leit it him net oan. It ienege wot er joerd fjirder nog an ontbruts, wie die ballen der ien goaie.

Vorige keer dat ik hier was, was jij nog de drijvende kracht van Wk2, hoezo deze overstap?

Ach ja, it tadde wie ol ien tiedsje it twadde net mear foar mij. Ik foen mieself ek eiliks wol wot te ald wurden foar ien dusdanig nivo. Se hienen mie ek wol faor it tredde freeche, mar dot lake mie ek net hielendol an, fjirsten te betied en sa. De midweek derientsjin, spielet moai troch de wieke, en der binne mear minsken fan mien leeftied, of noch alder.

Nu in de midweek speel je weer samen met je broer Andre, brengt dit nog extra spanningen met zich mee?

Nee jong, dot is heerlik. It is krekt as froeger, allinnich is it no ien bietsje gemoedeliker. Froeger gong it derom…koenen we thus an e tafel nog lulk op mekoar weze os der ferlen wie, no stean je ien it fjild te ouwehoeren, en is it wer lekker een “gewoan speltsje”

Het viel mij op dat jullie niet bij elkaar in het vak speelden. Speciale reden?

No dot sit sa. Toen ik der krek bij siet sei de ploeg dot der mar ien hofstra ien it fjild stean mocht, sadot we op deselfde spielerskaart koenen, en dan de contributie dele. Hahaha

nee serieus, ik tink dot we beide wol aardige skutters binne, en derom mar ien bietsje oer de vakken ferdeeld wurde.

Als jullie allebei zulke goede spelers zijn, zal dat in de genen zitten. Hebben jullie verder nog talent in de familie?

Jaseker, wie ha jir bij de ferieniging nog wot familie omrinnen wer it talent fan audroept, sa spielje ien de jeugd mien omkesizzers Eline en Lucas. Dot wurde ien pear hiele grutten, geloof mie mar….. o ja, en us Sandra spielit jir ek.

Is het dan ook nog een droom om dan samen met je familie ooit eens in 1 team samen te spelen?

Ja, dot liekit mie hartstikke leuk, mar foardot mien omkesizzers ien e senioren sitte, rin ik wol hast mei een rollator tocht ik. Miskien oar ier mei it ouder-kind toernooi of sa. Sjoen it feit dot ik self nog gjin bern ha, meitsje ik der foar mieself een omke-bern toernooi fan. Of der mat hiel snel een frijwilliger komme om knappe berntsjes mei te meintsjen haha

Nu je niet meer op topnivo speelt, zal er ook wat extra vrije tijd bij zijn gekomen. Kan je hier een beetje mee omgaan?

Och jonge, frije tied…. hak no allinich nog mar minder fan… sneons coach ik samen mei Wietske de E2, die nog wol wot steun broeke kinne, en ik jou se ek trainen….fjirder fiel ik mie ferplicht om sawot alle jeugdwedstrieden te besjen en te foarsjen fan commentaar. En natuurlik it supporterjen en bierdinken bij wk3 en wk1 net ferjitte.

Hoe is de sfeer eigenlijk binnen de midweek? Kan je een beetje met iedereen opschieten?

Ja jong, dot gjiet poerbest. Ik ha gjin problemen, iederien is sa makkelik as wot. Ien it fjild bin it bisten, mar wol op ien goeie manier. Ik fien die ienstelling heerlik. We wolle hiel graach winne, mar it mat ol leuk blieuwe.

Er word hier qua spel toch wel een beetje anders gespeeld dan dat je bij het 2e gewend was. Heb je daar nog veel last van, of gehad?

Nee, echt net. Ik fien dit geweldig. Iederien werkt foar elkoar, os je lekker stean, en de balle sit je lekker ien e hannen, kin je dot ding wol omheech smiete. De rest fan it vak draaft wol nei de koer. Dot is mien stijl wol aardig, salang ik mar degene bin diet de bolle omheech gooit haha

Als laatste, wou je zelf nog iets kwijt een je medespeler of fans?

Eeeh…. ja…. ja, ik woe graach mien teamgenoten bedanke dot se mie sa geweldig opfong hawwe. En dot ik net fuort de stempel “it lytse broerke fan Andre” kriegen ha. Ik woe mien broer ek graach bedanke foar sien interesse ien e dingen wer ik mie wol of net an stjit. En natuurlik alle fans foar hun geweldige support en eindeloze steun. Bedankt

.

(eventuele taal, typ en/of spelfouten zijn de schuld van dhr Unpilz en zullen, mits goedgekeurd door een speciaal doorvoor in het leven te roepen 13-koppige commissie, via het officiële klachtenformulier ((welk binnekort niet te downloaden zal zijn op de proffesionele website van Wordt Kwiek)) wellicht worden gecorrigeerd, mits de daarvoor bestemde en benodigde middelen binnen het kunnen en budget van degene passen die deze zware taak krijgt toebedeeld.)