Protocol hervatten veldtraining jeugd tot en met 18 jaar

Written by

KORFBAL en het CORONAVIRUS

Op dinsdagavond 12 mei starten we de trainingen voor de jeugd weer op. Naast de maatregelen in onderstaand protocol hebben we nog een aanvulling.

Het is belangrijk dat de kinderen worden gebracht volgens de rode kiss & ride route. Daarnaast gelden er verplichte looproutes van en naar het veld. De looproutes worden gescheiden door hekken en afzetlint. Kom je op de fiets, plaats deze dan in het fietsenvak dat aan je team is toegewezen.

Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. De kleedkamers en kantine blijven gesloten. Verlaat na de training direct het sportterein. Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het sportterein. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training.

Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.

Protocol hervatten veldtraining jeugd tot en met 18 jaar

Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar van het NOC*NSF en het korfbal specifieke protocol van de KNKB. Vooralsnog is dit protocol geldig van 29 april t/m 19 mei 2020. Over een vervolg na 19 mei zal de komende tijd meer duidelijkheid ontstaan.

 

Toezicht en coördinatie

 

Voor de coördinatie van het gehele protocol met het Bestuur van KV Wordt Kwiek, de Gemeente en andere belanghebbenden is er één contactpersoon aangesteld, de Protocolbeheerder. Deze heeft als vertegenwoordiger van het Bestuur de bevoegdheid om besluiten te nemen omtrent handhaving van het protocol en zal wijzigingen of aanscherpingen, eventueel in overleg met het Bestuur, doorvoeren. In eventuele discussies is het oordeel van deze functionaris bepalend.

Protocolbeheerder binnen KV Wordt Kwiek: Eltjo Veninga

 

Tijdens de trainingsdagen zal er de gehele tijd (van 15 minuten voor aanvang van de eerste training tot 15 minuten na het einde van de laatste training) één (of meerdere) corona-verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze zal gedurende de trainingsactiviteiten toezien op het naleven van het protocol en daar waar nodig bijsturen. Deze functionaris heeft de bevoegdheid individuen en/of een groep aan te spreken op gedrag en eventueel maatregelen te nemen. Dit kan niet alleen spelers betreffen, maar ook trainers, ouders of anderen. In discussies tijdens de trainingsdag is het oordeel van deze functionaris bepalend, tenzij de Protocolbeheerder deel uit maakt van de discussie. We zetten hiervoor het Bestuur en vrijwilligers in.

 

Richtlijnen

 

Voor het succesvol naleven van het trainingsprotocol zijn richtlijnen opgesteld. Lees dit goed door.

 

Voor iedereen

De trainingen worden hervat voor jeugdleden die dat willen. Het komen trainen is geen verplichting en we hebben begrip voor jeugdleden en/of ouders die ervoor kiezen om deelname aan trainingen, om wat voor reden dan ook, nog uit te stellen.

 

In het kort herhalen we de RIVM richtlijnen met betrekking tot deelname of thuisblijven:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als iemand 24 uur geen klachten heeft, mag deze weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot je trainer.

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;
Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;
Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.

 

Voor sporters

Houd 1,5 meter afstand;
Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
Schud geen handen;
Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
Was thuis voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Voor ouders/verzorgers

Meld je kind(eren) tijdig aan/af voor de trainingen bij de trainer, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;

 

Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

*************************************************************************************************

Contributie wijziging per 1 juli 2020

Contributie KV Wordt Kwiek tot 1 juli 2020 :

Leeftijdsgroep tot 1 juli 2020
Senioren (20+)  €                  19,95
Junioren (16 t/m19 jaar)  €                  16,00
Aspiranten (12 t/m15)  €                     9,50
Pupillen (6 t/m 11)  €                     7,50
KangoeroeKlup < 6 jr  gratis

Peildatum voor de leeftijd ligt op 31 december. Voorbeeld: ben je geboren in 2007, dan ben je op 31 december 2019 12 jaar oud => contributie vanaf 1 juli 2019 is dan € 9,50 per maand.

Contributie KV Wordt Kwiek vanaf 1 juli 2020:

Leeftijdsgroep vanaf 1 juli 2020
Senioren (20+)  €                  19,95
Junioren A (16 t/m19 jaar)  €                  16,00
Aspiranten B+C (12 t/m15)  €                  11,50
Pupillen F+E+D (6 t/m 11)  €                     9,50
KangoeroeKlup < 6 jr  gratis

Peildatum voor de leeftijd ligt op 31 december. Voorbeeld: ben je geboren in 2008, dan ben je op 31 december 2020 12 jaar oud => contributie vanaf 1 juli 2020 is dan € 11,50 per maand.

*************************************************************************************************Beste leden, jeugdleden, vrijwilligers, ouders/verzorgers van jeugdleden en geïnteresseerden,

KV Wordt Kwiek heeft een goed jaar achter de rug waarin een deel van het veld vernieuwd is en onze accommodatie er weer prima uit ziet met onder andere mooie en moderne kleedkamers, een gezellige kantine en veel ruimte op het veld. Ons plan is om volgend jaar (2021) weer een deel van het veld te voorzien van een nieuwe toplaag.

Het accent ligt sinds een paar jaar op onze jeugdleden. Wij zijn ontzettend blij dat er bij de jeugdleden in iedere leeftijdscategorie een team uitkomt in de competitie. Daar tegenover staat helaas een dalend aantal seniorenleden waardoor er op dit moment 3 seniorenteams uitkomen in de competitie.

De afgelopen jaren hebben wij de contributie voor de jeugd tot en met 15 jaar laag kunnen houden door andere bronnen van inkomsten te zoeken en te benutten. Helaas kunnen we dit niet volhouden. Op de ledenvergadering van 22 november jl. hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging, met ingang van 1 juli aanstaande, voor de jeugd van 6 t/m 15 jaar.

Wij moeten ons richten op de toekomst. Willen wij onze vereniging draaiende houden en de doorstroom van onze jeugdleden garanderen, dan hebben we daarbij uw hulp nodig. Momenteel draait de vereniging op een (te) klein aantal personen.

Wij willen graag een beroep op u doen om, samen met ons, de uitdagingen voor komend jaar aan te gaan:

– Het vinden van senioren heren in de leeftijd van 18-22 jaar voor het oprichten van een nieuw jong seniorenteam
– Het vinden van seniorenleden voor de bestaande seniorenteams
– Het vinden van trainers, coaches en teammanagers
– Het vinden van leden voor de evenementencommissie
– Het vinden van 3 nieuwe bestuursleden en leden voor ons jeugdbestuur

Kent (of weet) u iemand die weer wil korfballen, tip diegene en geef het aan ons door. Verder; vraag wat u kunt doen voor de vereniging, er is vast een taak die bij uw expertise/belangstelling past. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan!

Wilt u helpen, heeft u vragen, tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Voor telefoonnummers zie de website onder contact/algemeen bestuur, mailen kan naar: secretaris@wordtkwiek.nl, vrijwilliger@wordtkwiek.nl of schiet ons aan in de Kompenije.

Het bestuur KV Wordt Kwiek,

Reina van der Wielen
Marjan Hiemstra
Hains Mulder

———————————————————————————————————————————————————————-